Köpvillkor

Villkor vid betalning och bokning av båtplats i Breviks Fiskehamn Sydkoster

Breviks Fiskehamn på webbsidan Brevik.kosterhamn.se

Dessa villkor gäller mellan Breviks hamn och den som själv eller genom annan person bokar/betalar hamnavgift. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Brevik”, ”Vi” eller ”Breviks Fiskhamnsförening u.p.a”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Breviks Fiskehamn, Sydkoster.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka/betala hamnavgiften på webbsidan Brevik.kosterhamn.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av hamnavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller Swish.

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats, bokningsavgiften samt eventuell (tilläggstjänst) tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (6-16 ampere).
Observera att alla bokningsbara båtplatser reserveras i hela dygn från kl 12:00 till 12:00, vänligen respektera tiderna.
Ange alltid er båts verkliga storlek! Om ni blockerar en annan båtplats än den ni bokat blir ni ersättningsskyldiga även för den blockerade platsen.

Bokning- och betalningsbekräftelse

Vid mottagande av bekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall hamnens personal kontaktas snarast efter mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Ångerrätt och Returrätt

Om kunden erlagt hamnavgift och sedan ångrar sig, skall kunden snarast kontakta hamnen via e-post. Returrätt och ångerrätten omfattar inte redan utnyttjad hamnplats eller elström. Reklamation, fel och klagomål på köpet skall framföras till hamnens personal snarast möjligt.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Vi ansvarar ej för kvarglömda saker eller skador som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Vi ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs datapolicy.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden och Breviks Fiskehamnsförening u.p.a. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om: • Villkoren i detta dokument ej uppfylls. • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i hamnområdet. • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i hamnområdet. Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från hamnområdet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan vi häva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Vi är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av tjänsten/vistelsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, BETALNING SAMT BOKNING.

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida Brevik.kosterhamn.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, accepterar du dessa köpvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss.

Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet, och kan ändra innehållet så. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Information om oss

Samtliga priser på hemsidan är i SEK inkl mervärdesskatt

Breviks Fiskehamnsförening u.p.a. Org.nr: 755900-0109

Ordningsregler och Föreskrifter för fasta båtplatser och Monbo i Breviks Fiskehamn
Breviks Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:info@brevikshamnen.se
Org.nr: 755900-0109
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se