Ordningsregler och Föreskrifter för fasta båtplatser i Breviks Fiskehamn

Inledande bestämmelser

§ 1 Dessa ordningsregler och föreskrifter äger tillämpning i Breviks Fiskehamn.

§ 2 Breviks Fiskehamn förvaltas av Breviks Fiskehamnsförening u.p.a, här under Hamnföreningen.

Trafikbestämmelser

§ 3 Inom hamnområdet skall båtens fart anpassas så att skada eller olägenhet ej åsamkas båtar, kajer, bryggor, strandskoningar m m.

Förtöjningsbestämmelser

§ 4 Inom hamnområdet tillåts båtar lägga till, förtöja eller ankra endast vid härför särskild upplåten och anvisad plats. Anvisningen kan begränsas till att avse viss tid.

Tilläggs- och förtöjnings- eller ankringsplats anvisas av företrädare för Hamnföreningen. Förtöjningen skall ske så att skador ej kan uppstå på intilliggande båtar och bryggor. Båten skall vara ordentligt avfendrad.

Upplåtelse av registrerad småbåtsplats sker för perioden 15 mars - 15 oktober om ej annat överenskommes. Hamnföreningen äger rätt att med hänsyn till båts storlek, närliggande båtar och god ordning i hamnen anvisa båtplatsinnehavaren annan båtplats även under upplåtelseperioden.

När så befinnes påkallat med hänsyn till trafik, ordning eller förändringar i hamnen äger Hamnföreningen rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt varvid det åligger båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om båtägaren ej är anträffbar eller vägrar att förhala äger Hamnföreningen rätt att utföra förhalningen.

Föreskrifter för hyra av båtplatsBreviks Fiskehamn SydkosterRegler och föreskrifter för hyra av utrymme i Monbo

Inledande bestämmelser

§ 1 Dessa ordningsregler och föreskrifter äger tillämpning i Breviks Fiskehamn.

§ 2 Breviks Fiskehamn förvaltas av Breviks Fiskehamnsförening u.p.a, här under Hamnföreningen.Breviks Fiskehamn SydkosterFöreskrifter för vinteruppställning av båtar i Breviks Fiskehamn

Inledande bestämmelser

§ 1 Dessa föreskrifter äger tillämpning i Breviks Fiskehamn.

§ 2 Breviks Fiskehamn förvaltas av Breviks Fiskehamnsförening u.p.a, här under Hamnföreningen.


Föreskrifter för vinteruppställning av båtarBreviks Fiskehamn Sydkoster

Breviks Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:info@brevikshamnen.se
Org.nr: 755900-0109
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se